Privacy Reglement van Verberne & Hillebrand Adviseurs

1.  In dit reglement is de privacybescherming van cliënten van Verberne & Hillebrand Adviseurs (hierna “V&H”) vastgelegd.

2. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van cliënten verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht en titel;
 • Woon- en werkadres;
 • Telefoonnummers (vast en mobiel);
 • E-mailadressen;
 • Registratienummer bij het Handelsregister;
 • Burgerservicenummers, RSIN-nummers en andere fiscale identificatoren.

3. Wij verwerken de door ons vergaarde persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Identificeren van klanten, het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende en naleving van wet- en regelgeving
 • Uitvoeren van de opdrachten die de cliënt aan ons geeft
 • Het op verantwoorde wijze voeren van onze praktijk

4. De grondslag voor de gegevensverwerking ligt in de adviesovereenkomst die de cliënt met ons aangaat.

5. Het aangaan van een advies- of aangifte overeenkomst met V&H houdt in dat de cliënt zijn toestemming geeft dat wij in het kader en ter uitvoering van deze overeenkomst persoonsgegevens aan de volgende partijen kunnen verstrekken aan:

 • De belastingdienst, rechtsprekende instanties en scheidsgerechten;
 • Uitvoeringsinstanties van sociale zekerheid;
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen;
 • Het Handelsregister;
 • Door V&H ingeschakelde dienstverleners (voor dataopslag en dataverwerking, zoals onder meer boekhoud- en aangifteprogramma’s);
 • Andere adviseurs die aan geheimhouding gebonden zijn, zoals notarissen;
 • Andere ontvangers (bijvoorbeeld wederpartijen die bij een transactie betrokken zijn) indien de cliënt ons daarvoor opdracht heeft gegeven;

6. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU, tenzij op zodanige opslag of verwerking een passende adequaatsheidbeschikking van de Europese Commissie van toepassing is.

7. Wij bewaren gegevens zolang als noodzakelijk is om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. In de regel is dit tenminste zeven jaar. Daarnaast nemen wij een wachttijd van drie jaren in acht. Daarna beoordelen wij of gegevens vernietigd of teruggegeven kunnen worden.

8. Een cliënt heeft het recht, overeenkomstig de wettelijke regeling, om:

 • Inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben;
 • Correctie te verlangen indien wij onjuiste of onvolledige  gegevens hebben geregistreerd;
 • De verwerking te beperken (mits dit de uitvoering van de adviesovereenkomst niet in de weg staat)
 • Te verlangen dat wij de persoonsgegevens wissen (doch uitsluitend indien de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de advies- of aangifte overeenkomst en de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken).

9. Indien een cliënt een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, kan hij contact opnemen met V&H.  Een belanghebbende heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie www.authoriteitpersoonsgegevens.nl).

Versie: 25 mei 2018

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN

8:30 – 17:00 uur

TELEFOON MR PAUL S.A. VERBERNE

TELEFOON MR GERBEN C. HILLEBRAND

WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN

8:30 – 17:00 uur