Activiteiten van Dutch Clean Holding

Dutch Clean Tech Holding BV is aandeelhouder van de werkmaatschappijen Pielkenrood, Marrant en DTC Real Estate BV. Pielkenrood ontwerpt en bouwt al meer dan 50 jaar afvalwaterzuiveringen voor met name de olie en gasindustrie. Marrant is al 40 jaar actief in de kunststoffen met name in vezel versterkte kunststoffen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld lichtgewicht sluisdeuren en brugdekken worden gemaakt. DTC Real Estate is de BV waarin het te kopen en te financieren bedrijfspand wordt ingebracht. Dat pand wordt nu door de groep gehuurd.

DTC Holding wil maximaal €4,99 miljoen van de beleggers lenen. Waarvoor?
Indien tot €2,5 miljoen obligaties geplaatst worden, is het geld bestemd voor werkkapitaal, de koop van het gehuurde bedrijfspand, de ontwikkeling van nieuwe producten en betaling van kosten. Indien voor €4,99 miljoen obligaties geplaatst kunnen worden, zullen ook de leningen ad €2 miljoen van een voormalige aandeelhouder worden afgelost. Dit is de herfinanciering van een schuld. Het resterend saldo van €400k is ook bestemd voor investeringen in de werkplaats en werkkapitaal.

Wij beoordelen de aangeboden obligatielening op juridische en financiële criteria
Voor de obligatielening is géén door de AFM goedgekeurde prospectus opgesteld. Gebruik gemaakt is van een vrijstelling. Wel is een informatie memorandum opgesteld ‘’Duurzaam Investeren in morgen’’ inclusief bijlagen. De kernvraag is of DTC Holding kredietwaardig is: kunnen de rente en aflossing uit de (operationele) kasstroom worden opgebracht? Pas wanneer deze vraag positief kan worden beantwoord, komen we toe aan de beoordeling van de zekerheidsrechten (pandrecht en hypotheekrecht) .

 Couponrente van 5% wordt elk kwartaal uitbetaald, renteopslag van 1,5% á 2,5% wordt 3 a 7 jaar lang schuldig erkend
De aan beleggers verschuldigde rente bestaat uit (a) 5% couponrente die per kwartaal wordt betaald en (b) een rente opslag van 1,5 á 2,5%  per jaar die bij aflossing over 3 á 7 jaar wordt voldaan. De renteopslag is 1,5% bij deelneming voor € 20.000, 2% bij deelneming voor € 50.000 en 2,5% bij deelname voor € 100.000. Deze renteopslag wordt jaren (renteloos) schuldig erkend. Van de renteopslag moet daarom de lagere contante waarde te worden berekend. Ook bij een lage rekenrente blijkt dan dat de rentevergoeding lager is dan 6,5 a 7,5% die op de website is vermeld. DTC Holding wil kennelijk een aantrekkelijke rente (6,5 a 7,5%) bieden die echter slechts voor 5% beslag mag leggen op operationele kasstroom.

DTCH Holding heeft onvoldoende rente inkomsten om daaruit de obligatierente te kunnen betalen
Indien de beleggers € 4,99 miljoen aan DTC Holding lenen, bedraagt de jaarlijkse 5% obligatierente €245.000. DTC Holding leent aan de werkmaatschappijen €2,7 miljoen door. Dit levert €140.000 rente inkomsten op. De overige €2,29 miljoen wordt gebruikt om schulden af te lossen en levert geen rente-inkomsten op. Om toch voldoende inkomsten te genereren, brengt DTC Holding aan twee werkmaatschappij €160.000 management fee in rekening zodat €300.000 inkomsten worden behaald. De opzet is opvallend. Het is ongebruikelijk om geleend geld door te lenen voor hetzelfde rentetarief. DTC Holding lijkt verder een passieve houdstermaatschappij zonder personeel. Welke werkzaamheden worden door DTC Holding verricht die een vergoeding van €160.000 rechtvaardigen?

Geen kasstroomprognose voor verwachte groei bij palmolieproductie, drinkwatervoorziening en rioolwaterzuivering
Van een palmolieproject in Maleisië bestaan goede verwachtingen. Ook voor drinkwatervoorziening en rioolwaterzuivering zijn de verwachtingen positief. Wat deze ontwikkelingen voor de jaarlijkse kasstroom betekenen, wordt niet geprognosticeerd. Er wordt alleen opgegeven dat de gezamenlijke EBITDA (zeg bedrijfsresultaat) van de werkmaatschappijen Pielkenrood en Marrant in jaar 7 tussen €800.000 en €2,5 miljoen bedraagt. Een (jaarlijkse) kasstroomprognose ontbreekt.

Geen financiële informatie van werkmaatschappijen
DTC Holding is alleen in staat om rente aan de obligatiehouders te betalen en op termijn af te lossen indien de 3 werkmaatschappijen een toereikende winst en cashflow behalen om aan al hun verplichtingen te voldoen. Financiële informatie van de werkmaatschappijen zoals prognoses, jaarrekeningen en relevante ratio’s ontbreken echter.

Herfinanciering nodig voor aflossing
Aflossing (hoofdsom + renteopslag) kan plaatsvinden op 19 mei 2022 (3 jaar) dan wel 19 mei 2026 (7 jaar). Er zijn aflossingsscenario’s voor de aflossing over 7 jaar. In geen daarvan zijn DTC Holding en de werkmaatschappijen geheel in staat deze uit eigen middelen af te lossen. Voor 50% a 60% van de aflossing zal een herfinanciering (bij banken, investeerders of beleggers) moeten plaatsvinden. Dit roept de vraag op of DTC Holding niet vooral behoefte heeft aan de verhoging van blijvend eigen vermogen (aandelenkapitaal) in plaats van aan tijdelijk vreemd vermogen (obligatielening).

Conclusie
De rente opslag van 1,5% a 2,5% wordt pas betaald bij aflossing over 3 a 7 jaar. De renteopslag wordt al die jaren renteloos schuldig erkend. De rente op de obligatie is daarom minder dan 6,5% a 7,5%. Wij vinden dat de door DTC Holding verstrekte informatie van DTC Holding niet voldoende is om een goede beoordeling te kunnen maken van de kredietwaardigheid van de betrokken partijen. DTCH Holding acht zich zelf niet in staat om op een termijn van 7 jaar de obligatielening uit eigen middelen af te lossen. De vraag is of DTC Holding niet vooral behoefte heeft aan eigen vermogen in plaats van aan vreemd vermogen.

Vragen en advies
Wie het risico wil beperken een ondoordachte investering te doen, doet er verstandig aan een mogelijke belegging individueel te laten beoordelen. Voor vragen en advies kunt u ons bereiken op 020 – 854 5055. Of stuurt u een mail naar [email protected]. Wij helpen u graag.